Doble titulación: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

Objectius i competències

- Objectius

 • Formar especialistes en gestió d'animals de granja, especialment, pel que fa a la gestió tècnica, empresarial i sanitària d'empreses ramaderes i amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i econòmicament rendibles, en què es respecti el medi ambient.

 • Ajudar a entendre i aplicar els coneixements de la seva feina als diversos àmbits professionals de la titulació: sistemes i gestió de producció, tecnologies agroramaderes i sanitat animal.

 • Formar professionals en el sector de la medicina veterinària dels animals de companyia, en el camp de la producció i la sanitat dels animals de les explotacions ramaderes i a l'àrea de la higiene, seguretat i tecnologia alimentària, així com en altres àmbits on es desenvolupa l'activitat professional del veterinari com poden ser les àrees de la indústria químic-farmacèutica o de l'experimentació en ciències biomèdiques.

- Competències

Competències a assolir per l'estudiantat

 • Coneixement de la importància i les característiques de les diferents espècies animals, les agrupacions racials i les seves aptituds productives per poder escollir el material genètic més adient en funció dels diferents objectius productius possibles.

 • Coneixement dels programes de millora genètica aplicats a les diferents espècies animals i capacitat per interpretar els catàlegs de valoració genètica dels animals per decidir els aparellaments més favorables.

 • Identificació dels diferents factors de producció i les matèries primeres per a l'alimentació animal i la seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

 • Coneixement del comportament de les diferents espècies i capacitat per controlar-les en condicions de llibertat, confinament i producció.

 • Coneixement del procés de reproducció dels animals, així com de les tecnologies per a la seva manipulació i control.

 • Capacitat per dissenyar el pla de maneig dels animals d'una explotació ramadera i el pla d'utilització dels diferents factors de producció.

 • Capacitat per determinar les necessitats alimentàries dels animals, interpretar les fórmules de racionament, desenvolupar correctament un programa d'alimentació del bestiar i gestionar-lo.

 • Coneixement i interpretació de l'estructura del sector productiu, del mercat i dels canals de comercialització de productes.

 • Coneixement de les alteracions de l'estructura i la funció de l'organisme animal.

 • Coneixements de les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i de les mesures per prevenir-les, especialment en els casos de zoonosi i de malalties de declaració obligatòria.

 • El control de la higiene, la inspecció i la tecnologia de la producció i elaboració d'aliments de consum humà des de la producció primària fins al consumidor.

 • La prevenció, el diagnòstic i el tractament individual o col·lectiu, així com la lluita contra les malalties dels animals, tant si aquests són considerats individualment com en grup, particularment les zoonosis.

 • El control de la cria, maneig, benestar, reproducció, protecció i alimentació dels animals, així com la millora de les seves produccions.

 • L'obtenció en condicions òptimes i econòmicament rendibles de productes d'origen animal i la valoració del seu impacte ambiental.

 • Coneixement i aplicació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives en tots els àmbits de la professió veterinària i de la salut pública, que ha de comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

 • Desenvolupament de la pràctica professional amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats relacionades amb el treball en equip i amb l'ús eficient dels recursos, i en gestió de qualitat.

 • Identificació de riscos emergents en tots els àmbits de la professió veterinària.

 

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Explotacions ramaderes de qualsevol espècie animal, tant en sistemes intensius com a extensius, en produccions convencionals o ecològiques.

 • Empreses que treballin productes animals per al consum.

 • Fàbriques de pinsos i de components per a alimentació animal.

 • Emreses relacionades amb les instal·lacions ramaderes i disseny de materials.

 • Empreses farmacèutiques i de productes i instruments necessaris en la producció animal.

 • Empreses de selecció, reproducció i millora genètica.

 • Medicina i cirurgia veterinària.

 • Producció i sanitat animal.

 • Higiene, seguretat i tecnologia alimentària.

 

Sortides professionals
 • Gestor/a tècnic/a i sanitari/ària d'explotacions ramaderes.

 • Tècnic/a d'empreses de serveis ramaders: manipulació d'animals, instal·lacions ramaderes, alimentació, millora genètica, reproducció, biotecnologia, etc.

 • Tècnic/a en estabularis i centres de recerca animal.

 • Tècnic/a en clíniques medicoquirúrgiques d'animals de companyia, de granja i exòtics.

 • Tècnic/a en sanitat i producció d'animals en explotacions ramaderes, aqüícoles i agrícoles.

 • Tècnic/a en higiene i inspecció d'aliments d'origen animal en escorxadors, mercats, indústries d'alimentació i frigorífiques, etc.

 • Controlador/a de malalties i conservació d'animals salvatges i silvestres en zoològics i espais naturals.

 • Productor/a d'animals de laboratori i estabularis.

 • Tècnic/a de laboratoris d'enginyeria genètica i de bioalimentació.