Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

Pla d'estudis i guies docents

El títol de Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal s'obté després d’haver superat 360 crèdits ECTS. Té una durada de 6 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 81
Matèries obligatòries (B) 204
Matèries optatives (O) 30
Rotatoris i Pràctiques externes 27
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 360

 

Enllaç a la Guia Acadèmica

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Nota: Els reconeixements de les assignatures comunes entre el Grau en Veterinària i el Grau en Ciència i Producció Animal, totes elles incloses en aquests 360 crèdits, són automàtics. Aquestes assignatures, encara que pertanyen als dos graus, només s'han de matricular i superar de forma única. El reconeixement d'aquests crèdits en l'altre títol és gratuït per als estudiants del doble grau. Per tant, per a l'obtenció del doble títol (Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal) cal matricular i superar únicament 360 crèdits.

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100302 ANATOMIA ANIMAL I T 6
100300 QUÍMICA T 6
100310 INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ ANIMAL B 6
100307 BIOLOGIA ANIMAL T 6
100304 FISIOLOGIA ANIMAL I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100311 AGRONOMIA B 6
100306 ESTADÍSTICA APLICADA T 6
100305 FISIOLOGIA ANIMAL II T 6
100301 BIOQUÍMICA T 6
100303 ANATOMIA ANIMAL II T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100308 ECONOMIA RURAL I DE L'EMPRESA B 6
100317 PATOLOGIA GENERAL I PROPEDÈUTICA B 6
100308 ECONOMIA RURAL I DE L'EMPRESA T 6
100383 PARASITOLOGIA T 3
100309 GENÈTICA T 6
100316 MICROBIOLOGIA I IMMUNOLOGIA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100313 REPRODUCCIÓ ANIMAL B 6
100318 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES B 9
100315 BENESTAR ANIMAL B 6
100314 MILLORA ANIMAL B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100312 NUTRICIÓ ANIMAL B 9
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100375 PRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100321 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE REMUGANTS B 15
100320 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE PORCÍ B 15
100319 PRODUCCIÓ I GESTIÓ D'AUS B 15
100354 ZOONOSI, SALUT PÚBLICA I BIOSEGURETAT B 9
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100357 FARMACOLOGIA GENERAL B 6
100355 ANATOMIA PATOLÒGICA ESPECIAL VETERINÀRIA B 6
100331 PRODUCCIONS RAMADERES ALTERNATIVES B 6
100367 CIRURGIA ANIMAL I MEDICINA INTERNA B 6
100388 ANÀLISI DE DADES ANIMALS / ANIMAL DATA ANALYSIS O 6
100359 DIAGNÒSTIC PER IMATGE B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100364 CLÍNICA I SANITAT D'AUS B 6
100366 CLÍNICA I SANITAT DE REMUGANTS B 6
100358 TERAPÈUTICA I TOXICOLOGIA VETERINÀRIA B 9
100365 CLÍNICA I SANITAT DE PORCÍ B 6
100382 CLÍNICA I SANITAT D'ÈQUIDS B 3
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100363 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS ALTERNATIUS I EXÒTICS B 3
100336 BIOTECNOLOGIA ANIMAL O 6
100361 DIAGNÒSTIC DE MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES B 6
100385 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS SILVESTRES B 3
100334 GESTIÓ DE SUBPRODUCTES I RESIDUS RAMADERS O 6
100332 FABRICACIÓ DE PINSOS O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100330 PRODUCCIÓ ECOLÒGICA O 6
100387 MICOTOXINES EN ALIMENTACIÓ I PRODUCCIÓ ANIMAL O 6
100340 EXPERIMENTACIÓ ANIMAL I GESTIÓ DE CENTRES D'EXPERIMENTACIÓ O 6
100337 GESTIÓ DE FAUNA SILVESTRE O 6
100335 EQUIPAMENT I CONTROL AMBIENTAL D'ALLOTJAMENTS RAMADERS O 6
100326 CADENA ALIMENTÀRIA, ALIMENTS, SEGURETAT I TRAÇABILITAT B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100362 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS DE COMPANYIA B 12
6è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100374 HIGIENE I INSPECCIÓ B 6
100344 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 12
100376 TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100344 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 12
100380 ROTATORI EN SANITAT-CLÍNICA-ESCORXADOR-INDÚSTRIES B 15
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100344 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100381 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100345 TREBALL DE FI DE GRAU B 12