Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

Pla d'estudis i guies docents

El títol de Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal s'obté després d’haver superat 360 crèdits ECTS. Té una durada de 6 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 81
Matèries obligatòries (B) 204
Matèries optatives (O) 30
Rotatoris i Pràctiques externes 27
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 360

 

Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixement automàtic amb altres graus ETSEAFIV

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Nota: Els reconeixements de les assignatures comunes entre el Grau en Veterinària i el Grau en Ciència i Producció Animal, totes elles incloses en aquests 360 crèdits, són automàtics. Aquestes assignatures, encara que pertanyen als dos graus, només s'han de matricular i superar de forma única. El reconeixement d'aquests crèdits en l'altre títol és gratuït per als estudiants del doble grau. Per tant, per a l'obtenció del doble títol (Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal) cal matricular i superar únicament 360 crèdits.

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100300 QUÍMICA T 6
100307 BIOLOGIA ANIMAL T 6
100310 INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ ANIMAL B 6
100302 ANATOMIA ANIMAL I T 6
100304 FISIOLOGIA ANIMAL I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100311 AGRONOMIA B 6
100301 BIOQUÍMICA T 6
100305 FISIOLOGIA ANIMAL II T 6
100303 ANATOMIA ANIMAL II T 6
100306 ESTADÍSTICA APLICADA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100316 MICROBIOLOGIA I IMMUNOLOGIA B 6
100308 ECONOMIA RURAL I DE L'EMPRESA B 6
100308 ECONOMIA RURAL I DE L'EMPRESA T 6
100383 PARASITOLOGIA T 3
100317 PATOLOGIA GENERAL I PROPEDÈUTICA B 6
100309 GENÈTICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100313 REPRODUCCIÓ ANIMAL B 6
100314 MILLORA ANIMAL B 6
100315 BENESTAR ANIMAL B 6
100318 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES B 9
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100312 NUTRICIÓ ANIMAL B 9
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100375 PRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100354 ZOONOSI, SALUT PÚBLICA I BIOSEGURETAT B 9
100320 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE PORCÍ B 15
100321 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE REMUGANTS B 15
100319 PRODUCCIÓ I GESTIÓ D'AUS B 15
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100359 DIAGNÒSTIC PER IMATGE B 6
100357 FARMACOLOGIA GENERAL B 6
100355 ANATOMIA PATOLÒGICA ESPECIAL VETERINÀRIA B 6
100367 CIRURGIA ANIMAL I MEDICINA INTERNA B 6
100331 PRODUCCIONS RAMADERES ALTERNATIVES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100365 CLÍNICA I SANITAT DE PORCÍ B 6
100358 TERAPÈUTICA I TOXICOLOGIA VETERINÀRIA B 9
100364 CLÍNICA I SANITAT D'AUS B 6
100366 CLÍNICA I SANITAT DE REMUGANTS B 6
100382 CLÍNICA I SANITAT D'ÈQUIDS B 3
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100363 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS ALTERNATIUS I EXÒTICS B 3
100334 GESTIÓ DE SUBPRODUCTES I RESIDUS RAMADERS O 6
100332 FABRICACIÓ DE PINSOS O 6
100385 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS SILVESTRES B 3
100336 BIOTECNOLOGIA ANIMAL O 6
100388 ANÀLISI DE DADES ANIMALS / ANIMAL DATA ANALYSIS O 6
100361 DIAGNÒSTIC DE MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100335 EQUIPAMENT I CONTROL AMBIENTAL D'ALLOTJAMENTS RAMADERS O 6
100337 GESTIÓ DE FAUNA SILVESTRE O 6
100326 CADENA ALIMENTÀRIA, ALIMENTS, SEGURETAT I TRAÇABILITAT B 6
100340 EXPERIMENTACIÓ ANIMAL I GESTIÓ DE CENTRES D'EXPERIMENTACIÓ O 6
100330 PRODUCCIÓ ECOLÒGICA O 6
100387 MICOTOXINES EN ALIMENTACIÓ I PRODUCCIÓ ANIMAL O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100362 CLÍNICA I SANITAT D'ANIMALS DE COMPANYIA B 12
6è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100376 TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA B 6
100374 HIGIENE I INSPECCIÓ B 6
100344 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 12
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100380 ROTATORI EN SANITAT-CLÍNICA-ESCORXADOR-INDÚSTRIES B 15
100344 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 12
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100344 PRÀCTIQUES EN EMPRESA B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100345 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
100381 TREBALL DE FI DE GRAU B 6